پـــــــــــــــــــــــــرواز...

      ازایـــــــن تـــــــکرار ساعت هــــــــــــا از این بــــــــیهوده بودن هـــــــــــا از این بـــــــیتاب ماندن هـــــــــــا از ایـــــــــن تـــــــــردید ها ، نــــــیرنگ هـــــــا  شکـــــ هــــــا خیانـــــــت ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 56 بازدید
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
دی 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
2 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
3 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
2 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
8 پست
اسفند 90
7 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
6 پست
آبان 90
13 پست
شهریور 90
12 پست
مرداد 90
10 پست
تیر 90
33 پست
خرداد 90
76 پست